آزیتا رضایی

آزیتا فعالیت به عنوان توسعه دهنده در زورق را در کارنامه کاری خود دارد.

نظرات