امین شیخی

امین در رشته مهندسی تجارت الکترونیک تحصیل کرده و ده سال در زمینه سیستم های مالی و تجارت الکترونیک سابقه کاری دارد.

نظرات