مجید صالحی

مجید کارشناس فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی شریف است و در زمینه مدیریت و بازاریابی تخصص دارد.

نظرات