مجید فتاحی

کارشناس ارشد نرم افزار، 7 سال سابقه کاری در زمینه تحلیل و توسعه نرم افزارهای یکپارچه سازمانی

نظرات