راضیه فرجام فرد

کارشناسی کامپیوتر دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد MBA دانشگاه امیرکبیر.

4 سال سابقه کار در زمینه Search Engine

نظرات