ابراهیم اسکندری پور

کارشناس برنامهریزی شهری، کارشناس ارشد مدیریت رسانه، دکترای مدیریت رسانه، شش سال سابقه در تحقیقات بازار، بازاریابی و مدیریت رسانه های اجتماعی، دارای سابقه در توسعهی کسبوکارهای نوپا.

نظرات