سینا شفیع زاده

کارشناس مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی، سه سال سابقه در توسعه ی کسبوکار و بازاریابی و فروش

نظرات