احسان احمدی قراچه

احسان دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی صنایع است.احسان پیش از این بنیانگذار استارتاپ بین المللی Circloscope بوده است.

نظرات