وحید کریمانه

هفت سال سابقه در توسعه ی نرمافزار و تجربهی راهاندازیکسب وکارهای نوپا.

نظرات