علی شکری

کارشناس نرمافزار دانشگاه صنعتی شاهرود، چهار سال سابقه در طراحی مدار و محصو ت الکترونیکی،ساخت سه محصول در حوزهی اینترنت اشیا.

نظرات