حسن نجفی

کارشناس آی تی، کارشناس نرم افزار دانشگاه صنعتی شاهرود، پنج سال سابقه در بازاریابی، برندینگ و مدیریت کسبوکار.

نظرات