مسعود حقانی

مسعود کارشناس IT هست و یکی از بنیان گذاران شرکت اندریمان.

نظرات