شبنم آرایش

شبنم لیسانس زمین شناسی دارد. او ۵ سال سابقه مدیریت واحد دارد.

نظرات