علی فرجیان

علی دارای مدرک مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت است. او مسئول راه اندازی و مدیریت لاجیستیک کایت هست.

نظرات