آرام عالی پور

آرام دارای  مدرک کارشناسی نرم افزار دانشکاه آزاد و خودآموز رشته مدیریت و کارآفرینی است.

نظرات