مرتضی حسین اهلو

فعالیت مرتضی در دنیای تجارت از 18 سالگی در صنعت بیمه آغاز شده. کسب تجربه و چالشهای جدید همیشه براش مهم بوده و این چالشها کمک کردن زندگی رنگی تری داشته باشه. رسیدن به اهداف، هرچند کوچک، مرتضی رو سرزنده تر میکنه.

نظرات