رضا قنبری

رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی

سوابق تحصیلی

دکتری ریاضی کاربردی- دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی- دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ریاضی کاربردی- دانشگاه فردوسی مشهد


سوابق شغلی

دانشیار گروه آموزشی ریاضیات کاربردی در دانشگاه فردوسی مشهد
معاون آموزشی فرهنگی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد از - ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶
معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان - ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷
مشاور و مدیرR&D  شرکت دانش بنیان بهپویان امین منتظر - ۱۳۹۲ تاکنون
عضو هیات تحریریه مجله ایرانی آنالیز عددی و بهینه‌سازی


سوابق پژوهشی

2010 - New solutions of LR fuzzy linear systems using ranking functions and ABS algorithms
2010 - Two new conjugate gradient methods based on modified secant equations
2014 - A descent family of Dai–Liao conjugate gradient methods
2014 - The Dai–Liao nonlinear conjugate gradient method with optimal parameter choices            
2015 - Optimal selection of project portfolios using reinvestment strategy within a flexible time horizon
2016 - Optimal selection of project portfolios using reinvestment strategy within a flexible time horizon                
2011 - Solving bus terminal location problems using evolutionary algorithms
2015 - Solutions of fuzzy LR algebraic linear systems using linear programs
2014 - Two hybrid nonlinear conjugate gradient methods based on a modified secant equation
 

نظرات