علی اشکاران

علی در کنار مدیریت بخش فنی کاریو، برنامه نویسی اندروید هم تدریس میکنه و سابقه مدیریت فنی در استارتاپهایی مثل کالانما، صپتا و لیست نگار رو در رزومه داره.

نظرات