سعید کاملی

سعید دارای کارشناسی مهندسی نرم افزار از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. او 3 سال تجربه در مدیریت بازی، طراحی بازی و برنامه نویسی دارد. 6 ماه پیش او آغاز به بازی کنونی کرد همچنین او یک طراح بازی و توسعه دهنده درهگزی پیکسل است.

نظرات