مریم عرفانی

او در در رشته رادیولوژی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و یک نوپا در زمینه پیراپزشکی راه اندازی کرد. گذشته ازاین او در زمینه یادگیری هنر پرشور است. مریم دارای تجربه های متعدد در بازاریابی و درهنر پروانه، او فرمانده عملیات است.

نظرات