سهیل خان محمدی

کارشـناس فنآوری اطلاعات از دانشگاه آزاد قزوین، دو سـال سـابقه در توسعه دهی افزونه های موبایل

نظرات