پیام یوسفی

هفت سال سابقه در توسعه نرمافزار در شرکت ارتباطات پیشرفته بسامد، دو سال سابقه در توسعهی نرمافزار بهصورت آزاد.

نظرات