حمیده نوروزی

ُنه سال سابقه در توسعه ی سخت افزار در شرکت ارتباطات پیشرفته بسامد، یک سال سابقه در توسعه ی نرم افزار به صورت آزاد.

نظرات