فرناز حاجی عبدالمجید

فوق لیسانس MBA تهران، 4 سال سابقه توسعه بازار

نظرات