هادی نجاتیان

مدیرعامل

دکترای مدیریت کسب و کار

نظرات