محسن پورعلی

معاون مالی و اداری

کارشناسی ارشد حسابداری

نظرات