صدیقه عودی

رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد پرستاری

نظرات