محمد آکوچکیان

مدیر توسعه کارآفرینی هاب اصفهان

نظرات