محمد مهدی داوری

مربی

دکترای خودرو گرایش دینامیک و کنترل از KTH سوئد
متخصص بخش شاسی و دینامیک خودرو شرکت اسکانیا سوئد

نظرات