مرضیه زرین بال

منتور

مهندسی صنایع دانشگاه امیر کبیر یادگیری ماشین

نظرات