احمد آذرسا

مهندسی برق علم و صنعت موسس رویا مدیا

کارشناس ارشد سینما از دانشگاه سوره

هم‌بنیان‌گذار ویزو و بنیان‌گذار رویامدیا و فعال در زمینه کارآفرینی و تحلیل بازار

نظرات