محمد خوانساری

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

(رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکزتحقیقات مخابرات ایران

نظرات