الهام یاوری

دکتری مهندسی صنایع برکلی کارآفرینی

نظرات