سحر جواهرحقیقی

مدیرتحقیق و توسعه فناوری هماوا

دکتری دانشگاه تورنتو 

نظرات