سیدمهدی خلیق رضوی

مدیرعامل همتک

MIT پسادکتری هوش مصنوعی

کارآفرینی 

نظرات