امید حاتمی

دکتری ریاضی از کمبریج کارآفرینی

نظرات