عمار جلالی منش

دکتری مهندسی صنایع امیرکبیر

کارآفرینی

نظرات