مجتبی شهراب

کارشناس ارشد مهندسی برق از دانشگاه علم و صنعت

فعال در بخش تحقیق و توسعه

نظرات