نغمه ناظر

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه شریف

پژوهشگر حوزه‌ی بینایی کامپیوتر و هوش مصنوعی

نظرات