پویا کریمیان

کارشناس ارشد سیستم‌های سلامت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سابقه کار در بخش فروش و بازاریابی شرکت آراد و بخش مدیریت پروژه‌ی شرکت ویراتک شریف

نظرات