سعید عباسی

فیزیوتراپیست
داراى كارت نظام پزشكى اروپا ، عضو انجمن فيزيوتراپى اروپا.
داراى كارت نظام پزشكى ايران و تاييد شده از دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى.
دكتراى تخصصى فيزيوتراپى از كانادا.

نظرات