شروین عطایی

مشاور پزشکی


دانشجوی پزشکی، دانشگاه آزاد تهران

فعال حوزه ی استارتاپ های سلامت

نظرات