امینه نقویان

طراح واسط کاربری/تجربه کاربری
مهندسی نرم افزار دانشگاه علم و صنعت ایران

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

نظرات