مهدی محمدی

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

نظرات