میثاق جعفری

مشاور تجاری مرکز نوآوری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شریف

نظرات