ایمان صفایی

مشاور کسب و کار در راه اندازی استارتاپ ها و مشاور بازاریابی

نظرات