صادق سلیمانی

مدیر مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

نظرات