سعدی بالیده

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان

نظرات