رضا شافعی

هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان

نظرات