عیسی معروف پور

هیات علمی گروه آب دانشگاه کردستان و کارآفرین استانی

نظرات